สมุนไพรในท้องถิ่น

การอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรในชุมชน (เช่น คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณทางเภสัช การใช้รักษาสุขภาพเบื้องต้น การทำลูกประคบสมุนไพร) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


Made by Artmaxi